Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

čl. 1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa  Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka,

1.2. Tieto obchodné podmienky (OP ZP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim prostredníctvom webového sídla www.zdravotnickepotreby.eu (ďalej len E-shop ,alebo predávajúci)

 Prevádzkovateľ internetového predaja je firma:

 Ing. Agnesa Benasová, Zdravotnícke potreby, so sídlom Bukureštská 11, 040 31 Košice,

IČO: 33 904 791, IČ DPH: SK102 414 1888, 

 zapísaná na Okresnom úrade Košice, odbor živnostenského podnikania, Živnostenský register č. 802-7490, vložka C/2010/08208-2 (ďalej len "predávajúci")

 a Objednávateľom alebo kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

1.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.5. Miesto výkonu internetového predaja:

Adresa umiestnenia prevádzkarne Držiteľa povolenia, v ktorej môže Objednávateľ získať odborné rady týkajúce sa objednaných zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu, je prevádzkareň Držiteľa povolenia:

Ing. Agnesa Benasová, Zdravotnícke potreby, Budapeštianska 32, 040 31 Košice

Kontaktné údaje Držiteľa povolenia:

Zákaznícka linka: 0905 333 044, 0940  516 100, dostupná každý pracovný deň v čase od 10:30- 15:00

E-mail: zdravot.potreby7@gmail.com

1.6. V ďalšom texte týchto obchodných podmienok sa používajú nasledovné definície:

- Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990ZB. priestupkoch v znení nesk. predpisov

- Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- Držiteľ povolenia: Ing. Agnesa Benasová, Zdravotnícke potreby, so sídlom Bukureštská 11, 040 31 Košice, IČO: 33 904 791, IČ DPH: SK102 414 1888,  zapísaná na Okresnom úrade Košice, odbor živnostenského podnikania, Živnostenský register č. 802-7490, vložka C/2010/08208-2, ako prevádzkovateľ Internetového predaja,

- Webové sídlo Držiteľa povolenia: www.zdravotnickepotreby.eu, prostredníctvom ktorého uskutočňuje Internetový predaj,

- Objednávateľ, a teda kupujúci: plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu alebo existujúca právnická osoba, ktorá riadne vyplní a odošle Držiteľovi povolenia Objednávku na nákup tovaru v zmysle týchto Obchodných podmienok.

-Objednávka: riadne a úplne vyplnená elektronická objednávka zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu odoslaná Držiteľovi povolenia,

-Zdravotnícka pomôcka: nástroj, prístroj, zariadenie, počítačový program, materiál alebo iný výrobok používaný samostatne alebo v kombinácii určený výrobcom na diagnostické, preventívne, monitorovacie účely alebo liečebné účely, na zmiernenie ochorenia alebo na kompenzáciu zranenia, zdravotného postihnutia, na skúmanie, nahradenie alebo zmenu anatomickej časti tela alebo fyziologického procesu, na reguláciu počatia, ktorého hlavný účinok sa nezískal farmakologickými prostriedkami, imunologickými prostriedkami ani metabolizmom, ale ktorého činnosť možno podporovať týmito prostriedkami; za zdravotnícku pomôcku sa považuje aj príslušenstvo zdravotníckej pomôcky, ktoré je špecificky určené výrobcom na použitie spolu so zdravotníckou pomôckou okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok a implantovateľných a inváznych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov,

- Doplnkový sortiment- tlakomery, zdravotná vychádzková obuv, zdravotná pracovná obuv, potreby pre ležiacich pacientov, neurostimulátory, infralampy a inhalátory, potreby do kúpeľne a WC, potreby na ošetrovanie rán, kozmetika, pančuchový tovar, potreby pre tehotné a dojčiace ženy, potreby pre novorodencov a iné,

 - Tovar: zdravotnícke pomôcky a doplnkový sortiment,

- Kúpna cena: kúpna cena tovarov uvedená na Webovom sídle Držiteľa povolenia v čase vytvorenia Objednávky,

Súvisiace náklady: najmä náklady súvisiace s dodaním tovaru Objednávateľovi na ním označenú adresu (napr. poštovné, dobierka),

Kúpna zmluva: zmluva medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom, ktorá vznikne odoslaním Objednávky a jej akceptáciou Držiteľom povolenia, na základe ktorej je povinný tento dodať tovar uvedený v objednávke kupujúcemu a Objednávateľ je povinný tovar prevziať a zaplatiť zaň Držiteľovi povolenia Kúpnu cenu a Súvisiace náklady.,

1.7. orgány dozoru pre Internetový predaj sú tieto inštitúcie:

 1. a) Slovenská obchodná inšpekcia, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1 pre internetový predaj tovaru
 2. b) Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26 , pre internetový predaj zdravotníckych pomôcok

 

čl. II.

Objednávanie Tovaru a kontaktné údaje

1.Objednávateľ si môže ním vybraný tovar objednať prostredníctvom  Internetového predaja výlučne vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky www.zdravotnickepotreby.eu.

 1. Objednávka obsahuje najmä tieto údaje :
 2. identifikačné údaje Držiteľa povolenia
 3. identifikačné údaje Objednávateľa v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, dodacia adresa, ak je iná ako adresa bydliska, elektronická adresa a telefónne číslo,
 4. identifikačné údaje o objednávanom tovare, ktorý Objednávajúci vložil do elektronického nákupného košíka,
 5. ďalšie údaje vyžadované v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov.
 6. Držiteľ povolenia prijme na spracovanie len takú Objednávku, v ktorej sú riadne a úplne vyplnené všetky jej povinné polia. Objednávateľ je svojou Objednávkou viazaný a túto nemôže zrušiť potom, ako ju odošle Držiteľovi povolenia. Objednávateľ môže svoju Objednávku zrušiť len v procese jej vypĺňania tým, že ju Držiteľovi povolenia neodošle.
 7. Odoslaním potvrdenia o akceptácii Objednávky Objednávateľovi vznikne medzi Objednávateľom a Držiteľom povolenia Kúpna zmluva.
 8. Objednávateľ má pred odoslaním Objednávky k dispozícii tieto Podmienky Internetového predaja a dokument Ochrana osobných údajov na lište webového sídla. S týmito je Objednávateľ povinný sa pred odoslaním objednávky oboznámiť. Oboznámenie sa s týmito dokumentmi kupujúci potvrdí odoslaním objednávky. Objednávateľ bude pred odoslaním Objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním Objednávky potvrdil, že mu boli v tých dokumentoch dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámené:
 9. identifikačné údaje Držiteľa povolenia uvedené v čl. I v bode 2 týchto OP ZP,
 10. všetky informácie, ktoré sa dotknutej osobe poskytujú v zmysle príslušných predpisov na ochranu osobných údajov (viac k spracúvaniu osobných údajov v Zásadách ochrany osobných údajov dostupných na Webovom sídle Držiteľa povolenia),
 11. úkony potrebné na uzatvorenie zmluvy medzi Držiteľom a Objednávateľom- čl. 2,
 12. technické prostriedky na zistenie a opravu chýb- čl. 2
 13. informácia, že zmluva uzavretá v rámci Internetového predaja bude uložená u Držiteľa povolenia
 14. jazyk ponúkaný na uzatvorenie zmluvy v rámci internetového predaja.
 15. Za účelom nákupu, resp. registrácie v E-shope je Objednávateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje a tieto aktualizovať vždy pri ich zmene.
 16. Objednávateľ berie na vedomie, že užívateľský účet a samotné webové sídlo Držiteľa povolenia nemusia byť dostupné nepretržite, a to najmä s ohľadom na údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Držiteľa povolenia, alebo tretích osôb, podieľajúcich sa na prevádzke internetového predaja.
 17. Kúpna zmluva medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom sa uzatvára v slovenskom jazyku.
 18. Objednávateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového predaja. Náklady vzniknuté Objednávateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového predaja (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) znáša výlučne Objednávateľ.

 

čl. III.

Dodanie Tovaru

 1. Držiteľ povolenia zabezpečí dodanie Tovaru podľa Objednávky niektorým z nasledovných spôsobov podľa výberu Objednávateľa:
 2. odoslaním poštou alebo zmluvnou kuriérskou službou,
 3. Držiteľ povolenia odosiela Tovar v lehote:
 4. tretí nasledujúci pracovný deň po expedovaní Objednávky zo skladu tovaru a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov bezhotovostnou platbou, pričom Kúpna cena a Súvisiace náklady sa považujú za riadne zaplatené len v prípade, ak sú v plnej výške pripísané na bankový účet Držiteľa povolenia oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 5 pracovných dní po akceptácii Objednávky a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov.
 5. V prípade, že Držiteľ povolenia nemá všetky položky objednaného Tovaru na svojom sklade vo svojej predajni, navrhne Objednávateľovi iný termín odoslania Tovaru resp. prípravy Tovaru na jeho prevzatie a pokiaľ Objednávateľ so zmenou termínu bude súhlasiť úpravou svojej Objednávky, môže Držiteľ takúto upravenú Objednávku akceptovať. V prípade, že Tovar vybraný Objednávateľom nie je dostupný, Držiteľ povolenia navrhne Objednávateľovi inú alternatívu Tovaru a pokiaľ Objednávateľ bude súhlasiť s úpravou svojej Objednávky, môže Držiteľ takúto upravenú Objednávku akceptovať.
 6. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný Držiteľ povolenia dodať tovar Objednávateľovi v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je Držiteľ povolenia povinný ponúknuť Objednávateľovi náhradné plnenie alebo možnosť pre Objednávateľa odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže Objednávateľ doručením e-mailu. V prípade, ak Objednávateľ už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti Držiteľ povolenia už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky Objednávateľovi na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Objednávateľ v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané Držiteľom povolenia ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je Držiteľ povolenia oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak Objednávateľ už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, Držiteľ povolenia je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy Objednávateľovi.
 7. Dodacie lehoty v prípade odoslania tovaru poštou alebo zmluvnou kuriérskou službou sú uvedené v Platobných a dodacích podmienkach, ktoré sú uvedené na úvodnej stránke webového sídla.
 8. Objednávateľ je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať správnosť vydaného tovaru (t.j. či mu je vydaný tovar, ktorý je uvedený v akceptovanej Objednávke a správnom množstve) a zároveň neporušenosť obalu vydávaného tovaru. Zjavné vady vydávaného tovaru je Objednávateľ povinný reklamovať bezodkladne po prevzatí tovaru od zásielkovej spoločnosti.

čl. IV.

Kúpna cena

 1. Držiteľ povolenia je povinný dodať Objednávateľovi tovar po zaplatení Kúpnej ceny, ktorej výška je uvedená v zaslanom potvrdení o akceptácii Objednávky. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v E-shope sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
 2. V prípade, že si Objednávateľ zvolil odoslanie tovaru na ním určenú adresu, je povinný okrem Kúpnej ceny zaplatiť aj Súvisiace náklady- Držiteľovi povolenia, ak si zvolil bezhotovostnú platbu podľa čl. III. bodu 2 písm. b).
 3. Kúpna cena objednaného Tovaru prostredníctvom E-shopu môže byť iná, ako v prípade toho istého tovaru, ktorý by si Objednávateľ mohol zakúpiť priamo vo výdajni ZP Ing. Agnesa Benasová.
 4. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru z Držiteľa povolenia na Objednávateľa.
 5. Kúpna cena bude zaplatená Objednávateľom nasledujúcim spôsobom:
 6. bezhotovostne bankovým prevodom, on-line platobnou kartou alebo cez internetbanking vybraných bánk na bankový účet oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky,
 7. V prípade bezhotovostnej platby musí byť Kúpna cena a tiež Súvisiace náklady (pokiaľ sa vyžaduje odoslanie Tovaru) zaplatené najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odo dňa odoslania potvrdenia o akceptácii Objednávky. V prípade, že sa tak nestane, je Držiteľ

povolenia oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť oznámením zaslaným na e-mailovú adresu

Objednávateľa.

 1. Držiteľ povolenia vystaví Objednávateľovi na Kúpnu cenu a tiež Súvisiace náklady (pokiaľ je Objednávateľ povinný ich podľa týchto OP ZP zaplatiť) faktúru, ktorá bude obsahovať všetky povinné náležitosti daňového dokladu podľa príslušných predpisov. Faktúra bude Objednávateľovi dodaná spolu s Tovarom a zároveň bude slúžiť ako dodací list.
 2. V zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.  Držiteľ povolenia informuje Objednávateľa o výške recyklačného poplatku. Recyklačný poplatok je zobrazený samostatne pri každom elektrozariadení a je uvedený vo faktúre kupujúceho.

 

 

čl. V.

Záruka a nároky z vád

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 2. Ak ide o použitý tovar, Objednávateľ a Držiteľ povolenia sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
 3. Pri tovare, ktorý je určený na to, aby sa užíval po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov.
 4. Na žiadosť Objednávateľa Držiteľ povolenia poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 5. Vyhlásením v záručnom liste vydanom Objednávateľovi alebo v reklame môže Držiteľ povolenia poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v bodoch 1 až 3 tohto článku. V záručnom liste určí Držiteľ povolenia  podmienky a rozsah tejto záruky.
 6. Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie:
 7. zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátenú zdravotnícku pomôcku a písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia Držiteľovi povolenia na adresu výdajne Držiteľa povolenia ZP Ing. Benasová, Budapeštianska 32, 040 13 Košice.
 8. Reklamačné podmienky a nároky z vád tovaru sú upravené v Reklamačnom poriadku, ktorý tvorí Prílohu č. 2 týchto OP ZP.
 9. Zasielané produkty doplnkovej výživy, vitamíny a minerály majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej exspiračnej doby Držiteľ povolenia kontaktuje Objednávateľa telefonicky resp. e-mailom a tovar odosiela len so súhlasom Objednávateľa.
 10. Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis v prípade potreby poskytne Držiteľ povolenia na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
 11. Ak Objednávateľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Držiteľ povolenia vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Držiteľ povolenia od Objednávateľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 12. Ak Objednávateľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Držiteľ povolenia ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Objednávateľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Objednávateľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Držiteľ povolenia bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Objednávateľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Držiteľa povolenia za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Držiteľ povolenia je povinný Objednávateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

čl. VI.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie zdravotníckej pomôcky

 1. Objednávateľ je oprávnený vrátiť Držiteľovi povolenia zdravotnícku pomôcku len za podmienok upravených v tomto článku. Spolu s vrátením zdravotníckej pomôcky je Objednávateľ povinný Držiteľovi povolenia doručiť aj písomné oznámenie, v ktorom je povinný uviesť, z akého dôvodu zdravotnícku pomôcku vracia.
 2. Vrátením zdravotníckej pomôcky sa má zato, že Objednávateľ od Kúpnej zmluvy odstúpil. V prípade, že na základe jednej Objednávky Objednávateľa Držiteľ povolenia dodal Objednávateľovi viac zdravotníckych pomôcok, potom platí, že Objednávateľ od Kúpnej zmluvy odstúpil len v tej časti, ktorá sa týka zdravotníckej pomôcky, ktoré Objednávateľ Držiteľovi povolenia vracia. Uvedené platí obdobne aj v prípade, že na základe jednej Objednávky Objednávateľa Držiteľ povolenia dodal objednávateľovi okrem zdravotníckej pomôcky aj doplnkový sortiment. Čiastočné odstúpenie od Kúpnej zmluvy je upravené z dôvodu, že jednou Objednávkou si môže Objednávateľ objednať aj viac zdravotníckych pomôcok ako aj z dôvodu rozdielnej právnej úpravy podmienok pre vrátenie zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu.
 3. Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
 4. poškodenú zdravotnícku pomôcku,
 5. iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
 6. zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
 7. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
 8. zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
 9. Vrátenie zdravotníckej pomôcky, ak ide o zdravotnícku pomôcku vrátenú Objednávateľom z dôvodov uvedených v bode 3 tohto článku VI., vybaví Držiteľ povolenia výmenou vrátenej zdravotníckej pomôcky za Kúpnu cenu (a tiež Súvisiace náklady, pokiaľ ich Objednávateľ pri príslušnej Objednávke zaplatil), ktorú Objednávateľ za vrátenú zdravotnícku pomôcku zaplatil Držiteľovi povolenia vrátane nákladov na doručenie zásielky. Držiteľ povolenia vracia sumu, ktorú Objednávateľ za vrátenú zdravotnícku pomôcku zaplatil výlučne prevodom na účet Objednávateľa.
 10. Vrátené zdravotnícke pomôcky musia byť nepoužité, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodený obal), s kompletným príslušenstvom, návodom, záručným listom a kópiou Objednávky. Držiteľ povolenia je povinný prevziať Tovar a vrátiť Objednávateľovi najneskôr v lehote desať (10) pracovných dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kúpnu cenu resp. jej časť (a tiež Súvisiace

náklady, pokiaľ ich Objednávateľ pri príslušnej Objednávke zaplatil), ktorú Objednávateľ uhradil za Tovar, ktorý je predmetom vrátenia.

 1. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za účinné, ak Držiteľ povolenia doručil v lehote podľa bodu 3 na adresu výdajne ZP- Držiteľa povolenia Zdravotnícke potreby Ing. Agnesa Benasová, Budapeštianska 32, 040 13 Košice, zdravotnícku pomôcku v stave, v akom ju prevzal, spolu s písomným oznámením podľa bodu 1 tohto článku. Zdravotnícku pomôcku nie je možné odovzdať na adresu výdajne ZP Ing. Benasová. Držiteľ povolenia je oprávnený posúdiť, či bolo odstúpenie od Kúpnej zmluvy vykonané v súlade s týmito OP ZP. V prípade, ak Držiteľ povolenia vyhodnotí odstúpenie od Kúpnej zmluvy ako neúčinné, je povinný o tom informovať Objednávateľa a vrátiť mu zdravotnícku pomôcku.
 2. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

čl. VII.

Odstúpenie od zmluvy pri doplnkovom sortimente

 1. Objednávateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy v časti, ktorá sa týka doplnkového sortimentu (ak Objednávateľ v jednej Objednávke objednal okrem doplnkového sortimentu aj zdravotnícku pomôcku – ďalej len „odstúpenie od Kúpnej zmluvy“) do 14 dní odo dňa prevzatia doplnkového sortimentu.
 2. Tovar sa považuje za prevzatý Objednávateľom okamihom, keď Objednávateľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
 3. tovary objednané Objednávateľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 4. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 5. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 6. Objednávateľ môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 7. Objednávateľ nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak ide o:
 8. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 9. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 10. Objednávateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Držiteľa povolenia v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (ďalej len "Oznámenie o odstúpení od zmluvy"). Objednávateľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý   je zverejnený na webovom sídle Držiteľa povolenia v sekcii Odstúpenie od zmluvy.
 11. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Držiteľovi povolenia najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v tomto článku VII. v bode 1., teda v 14- ty deň odo dňa prevzatia doplnkového sortimentu.
 12. Pri pochybnostiach o doručení sa Objednávateľom odoslané Oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Objednávateľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Objednávateľovi Držiteľom povolenia alebo na adresu, ktorej zmena bola Objednávateľovi náležite oznámená Držiteľom povolenia po uzavretí Kúpnej zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je Oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Držiteľovi povolenia z dôvodov podľa osobitného predpisu (pozn.: zákon č. 324/2011 Z.z. o  poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov), Oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Držiteľovi povolenia na adresu podľa prvej vety tohto bodu.
 13. V prípade, že Objednávateľ na odstúpenie od Kúpnej zmluvy využije formulár zverejnený na webovom sídle Držiteľa povolenia, je Držiteľ povolenia povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom Objednávateľovi potvrdenie na jeho e-mailovú adresu.
 14. Držiteľ povolenia je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane Súvisiacich nákladov .
 15. Držiteľ povolenia je povinný vrátiť Objednávateľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil Objednávateľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa dohodnúť sa s Držiteľom povolenia na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Objednávateľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 16. Držiteľ povolenia nie je povinný uhradiť Objednávateľovi dodatočné náklady, ak si Objednávateľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Držiteľom povolenia. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Objednávateľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Držiteľom povolenia.
 17. Ak na základe Kúpnej zmluvy bol tovar dodaný Objednávateľovi domov v čase uzavretia Kúpnej zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť Držiteľovi povolenia poštou, Držiteľ povolenia je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie Tovaru na svoje náklady v lehote podľa bodu 9 tohto článku VII.
 18. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Držiteľ povolenia nie je povinný vrátiť Objednávateľovi platby podľa bodu 9 tohto článku VII. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Objednávateľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Držiteľovi povolenia.
 19. Objednávateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Držiteľovi povolenia. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar možno zaslať poštou len na adresu Držiteľa povolenia: Zdravotnícke potreby Ing. Agnesa Benasová, Budapeštianska 32, 040 13 Košice. Tovar nie je možné odovzdať na adresu Výdajne ZP.
 20. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Objednávateľ iba náklady na vrátenie tovaru Držiteľovi povolenia ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 21. Objednávateľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 22. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

čl. VIII.

Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľom informačného systému Internetového predaja je Držiteľ povolenia.
 2. Držiteľ povolenia týmto oznamuje Objednávateľovi, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) Zákona Držiteľ povolenia ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje Objednávateľa len s jeho súhlasom ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Objednávateľa bude vykonávané  Držiteľom povolenia alebo jeho sprostredkovateľmi  v predzmluvných vzťahoch s Objednávateľom a spracúvanie osobných údajov Objednávateľa je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje Objednávateľ ako jedna zo zmluvných strán. Osobné údaje Objednávateľa budú spracúvané v rozsahu uvedenom Objednávke a v dokumente Ochrana osobných údajov. Nevyhnutnými osobnými údajmi potrebnými pre Internetový  predaj sú tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne dodacia adresa, ak je táto iná ako adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo. Právne vzťahy medzi jednotlivými  subjektmi sú  bližšie uvedené  v týchto OP ZP.
 3. Právnym základom spracúvania osobných údajov pri Internetovom predaji   je zmluvný vzťah medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) Zákona.
 4. Osobné údaje Objednávateľa budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na riadne plnenie povinností Držiteľa povolenia a Objednávateľa.
 5. Práva Objednávateľa ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „dotknutá osoba“) podľa Zákona sú najmä nasledovné:

  Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Držiteľa povolenia vyžadovať:

A,  vo všeobecne  zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 9 písm. b) je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, bezplatne

B, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého  Držiteľ povolenia  získal jej osobné údaje na spracúvanie,

C, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

D, opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

E, likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

F,  likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,

G,  blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Držiteľ povolenia spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 1. Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa bodu 6 písm. a) odsekov d) a e) ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 2. Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Držiteľa povolenia namietať voči:
 3. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 4. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 5. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.
 6. Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Držiteľa povolenia kedykoľvek namietať:
 7. voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Držiteľ povolenia  je  povinný  osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 8. a nepodrobiť sa rozhodnutiu Držiteľa povolenia, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať  Držiteľa povolenia  o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom  Držiteľ povolenia  je povinný  žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia  Držiteľ povolenia  informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných  vzťahov Držiteľ povolenia vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke  dotknutej osoby, alebo ak na základe zmluvy prijal primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 9. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov SR, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 10. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 11. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:
 12. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 13. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej soby; kópiu zápisnice je Držiteľ povolenia povinný odovzdať dotknutej osobe,
 14. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo b) tohto bodu 11, je tento povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Držiteľovi povolenia bez zbytočného odkladu.
 15. Poskytnutie informácií dotknutej osobe:
 16. Požiadavky dotknutej osoby podľa bodu 5 odsek a), d) a f) splní Držiteľ povolenia bezplatne,
 17. Informácie podľa bodu 5, odseku b) a c). Držiteľ povolenia poskytne dotknutej osobe bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
 18. Držiteľ povolenia vyhovie požiadavkám dotknutej osoby podľa bodov 6 až  11 a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia.
 19. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa bodu 5 odsek d). a  e). Držiteľ povolenia bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov SR.
 20. Osobné údaje dotknutých osôb budú poskytnuté tretím stranám, ktoré zabezpečujú doručovanie tovaru a ich kuriérom, a to tej tretej strane, ktorú ako dopravcu určí Objednávateľ ako dotknutá osoba .
 21. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:
 22. Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S.
 23. Slovak Parcel Service s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B
 24. Objednávateľ ako dotknutá osoba môže kedykoľvek kontrolovať a meniť svojej osobné údaje zadané pri registrácii ako aj svoju registráciu v E-shope zrušiť po prihlásení sa na webovej stránke www.zdravotnickepotreby.eu v sekcii Môj účet.
 25. Objednávateľ ako dotknutá osoba môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním svojej Objednávky vyjadriť svoj súhlas podľa § 11 ods. 1 Zákona, aby boli spracovávané a uschovávané jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti Držiteľa povolenia týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných produktoch. Osobné údaje budú spracovávané v súlade s dobrými mravmi a bude s nimi zaobchádzané spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu a ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a tieto nebudú ani obchádzané. Súhlas Objednávateľa ako dotknutej osoby nebude vynucovaný a ani podmieňovaný hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej Držiteľom povolenia.

 

čl. X.

Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov

 1. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Držiteľ povolenia, resp.predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ARSS) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Ing. Agnesa Benasová, so sídlom Budapeštianska 32, 040 13 Košice je Slovenská obchodná inšpekcia Vrátna ulica č. 3, 040 01 Košice, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 3. V prípade akýchkoľvek problémov môže spotrebiteľ kontaktovať Držiteľa povolenia na:

zdravot.potreby7@gmail.com.

čl. XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto OP ZP nadobúdajú účinnosť dňom 25.5. 2018.
 2. Držiteľ povolenia je oprávnený tieto OP ZP jednostranne kedykoľvek zmeniť, a to zverejnením nových OP ZP na webovej stránke www.zdravotnickepotreby.eu . Zmena týchto OP ZP sa nemôže dotknúť vzájomných práv a povinností Držiteľa povolenia a Objednávateľa vo vzťahu k Tovaru, ktorého dodanie Držiteľ povolenia potvrdil zaslaním akceptácie Objednávky pred zverejnením zmeny OP ZP.
 3. Prílohy týchto OP ZP tvoria:
 4. Príloha č. 1: Platobné a dodacie podmienky
 5. Príloha č. 2: Reklamačný poriadok
 6. Objednávateľ zaškrtnutím políčka pred odoslaním riadne vyplnenej Objednávky potvrdzuje, že sa s týmito dokumentmi: OP ZP, Platobnými a dodacími podmienkami, Reklamačným poriadkom a ochranou osobných údajov oboznámil a súhlasí s ich obsahom.
 7. Právne vzťahy medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom sa radia týmito OP ZP, Platobnými a dodacími podmienkami, Reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Zákona o liekoch, Zákona o ochrane spotrebiteľa, ZoOS PnD a vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom predaji liekov a zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom predaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely diskusných príspevkov a komentárov

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely diskusných príspevkov a komentárov

 

 1. Udeľujete týmto súhlas Agnese Benasovej- Zdravotnícke potreby, so sídlom Budapeštianska 32, 040 13 Košice, IČO …33904791., zapísaná na Okresnom úrade Košice, odbor živnostenského podnikania, Živnostenský register č. 802-7490, vložka C/2010/08208-2 (ďalej len "Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:
 • meno / prezývku;
 • emailovú adresu;
 • fotografiu (ak poskytnete cez službu tretej strany).

 

 1. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:
  1. zobrazenie diskusných príspevkov a komentárov na webe s informáciami o diskutujúcom.

 

 1. Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 10 rokov a to za účelom:
  1. zobrazenie diskusných príspevkov a komentárov na webe s informáciami o diskutujúcom.

 

 1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
  1. Poskytovateľ služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR;
  2. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

 

 1. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

 

 1. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu, zaslaním listu, emailu.

 

 1. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok anonymizovanie informácií o diskutujúcom pri Vašich príspevkoch (úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu), popr. na písomnú žiadosť (list, email) kompletné vymazanie Vašich diskusných príspevkov.
 • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,

 

 • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu,
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť,
 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zaslania dotazníka zákazníckej spokojnosti

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zaslania dotazníka zákazníckej spokojnosti

 

 1. Udeľujete týmto súhlas Agnese Benasovej- Zdravotnícke potreby, so sídlom Budapeštianska 32, 04013 Košice, IČO 33 904791, zapísaná na Okresnom úrade Košice, odbor živnostenského podnikania, Živnostenský register č. 802-7490, vložka C/2010/08208-2 (ďalej len "Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:
 • emailovú adresu;
 • informácie o zakúpenom tovare.

 

 1. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:
  1. zaslania dotazníkov pre zistenie zákazníckej spokojnosti

 

 1. Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 60 dní a to za účelom:
  1. zaslania dotazníkov pre zistenie zákazníckej spokojnosti

 

 1. Na spracovanie týchto osobných údajov Správca využíva týchto Spracovateľov:
  1. Poskytovateľ služby Heureka, prevádzkovanej spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín, ČR;
  2. Správca softwaru Pharmaservis, s.r.o., J. Simora 5, 94001 Nové Zámky

 

 1. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

 

 1. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť a to kliknutím na odkaz pre úpravu preferencií súkromia v dolnej časti webu, kde je možné udelený súhlas e-shopu odvolať. Ďalej je možné vziať súhlas späť kliknutím na príslušný odkaz v emaile s dotazníkom spokojnosti. V takom prípade sa odhlásite z odberu na strane poskytovateľa služby Heuréka.

 

 1. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok ukončenie zasielania dotazníka spokojnosti
 • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,
 • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu,
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť,

 

 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely rozosielky e-mailových obchodných oznámení

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely rozosielky e-mailových obchodných oznámení

 

 1. Udeľujete týmto súhlas Agnese Benasovej- Zdravotnícke potreby, so sídlom Budapeštianska 32, 040 13 Košice , IČO 33904791, zapísaná na Okresnom úrade Košice, odbor živnostenského podnikania, Živnostenský register č. 802-7490, vložka C/2010/08208-2 (ďalej len "Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:
 • emailovú adresu;
 • Meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska.

 

 1. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:
  1. zaradenia do databázy pre zasielanie online obchodných oznámení.

 

 1. Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 3 rokov a to za účelom:
  1. zasielania obchodných oznámení, ak túto dobu nepredĺžite.

 

 1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
  1. Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR;
  2. Poskytovatel softwaru Pharmaservis, s.r.o., J. Simora 5, 94001 Nové Zámky

 

 1. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

 

 1. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu, zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení.

 

 1. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok ukončenie rozosielania e-mailových obchodných oznámení, popr. na vlastnú žiadosť fyzické odstránenie osobných údajov z databázy e-mailového nástroja.

 

 • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,
 • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu,
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť,
 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Súhlas  so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie užívateľského účtu

Súhlas  so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie užívateľského účtu

 

 1. Udeľujete týmto súhlas Agnese Benasovej- Zdravotnícke potreby, so sídlom Budapeštianska 32,Košice, IČO 33904791, zapísaná na Okresnom úrade Košice, odbor živnostenského podnikania, Živnostenský register č. 802-7490, vložka C/2010/08208-2 (ďalej len "Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:
 • meno a priezvisko;
 • emailovú adresu;
 • telefónne číslo;
 • fakturačnú adresu;
 • dodaciu adresu;
 • históriu objednávok.

 

 1. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:
  1. zriadenie a administrácia užívateľského účtu;
  2. ponúknutie pohodlnejšieho nákupného zážitku.

 

 1. Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 5 rokov a to za účelom:
  1. zriadenie a administrácia užívateľského účtu, ak túto dobu nepredĺžite. K predĺženiu dochádza aktívnym využívaním užívateľského účtu, čiže pri každom prihlásení sa do užívateľského účtu.
  2. ponúknutie pohodlnejšieho nákupného zážitku.

 

 1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
  1. Poskytovateľ služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR;
  2. Poskytovatel softwaru Pharmaservis, s.r.o., J. Simora 5, 94001 Nové Zámky

 

 1. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

 

 1. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním listu, emailu so žiadosťou o odstránenie.

 

 1. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 

 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok odstránenie užívateľskej registrácie z databázy vrátane s tým spojených osobných údajov,
 • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,
 • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu,
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť,
 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov
Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zobrazovania marketingových ponúk

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zobrazovania marketingových ponúk

 

 1. Udeľujete týmto súhlas Agnese Benasovej- Zdravotnícke potreby, so sídlom Budapeštianska 32, 040 13 Košice , IČO 33904791 , zapísaná na Okresnom úrade Košice, odbor živnostenského podnikania, Živnostenský register č. 802-7490, vložka C/2010/08208-2 (ďalej len "Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:
 • marketingové cookies (anonymné);
 • aktivita užívateľa (prehliadané produkty a stránky, nákupné správanie).

 

 1. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:
  1. marketingového spracovania Vašich nákupných preferencií, ak túto dobu nepredĺžite.
  2. personalizácie (teda prispôsobenia) obchodných ponúk alebo kampaní.

 

 1. Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 90 dní a to za účelom:
  1. marketingového spracovania Vašich nákupných preferencií, ak túto dobu nepredĺžite.
  2. personalizácie (teda prispôsobenia) obchodných ponúk alebo kampaní, pokiaľ túto dobu nepredĺžite.

 

 1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
  1. Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR;
  2. Poskytovateľom služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA;
  3. Poskytovateľom služby Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  4. Poskytovatel softwaru Pharmaservis, s.r.o., J. Simora 5, 94001 Nové Zámky

 

 1. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ. (Servery na území EÚ)

 

 1. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu alebo zaslaním emailu.

 

 

 1. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok zabránenie spúšťania remarketingových kódov reklamných nástrojov a zabránenie personalizácie obsahu na webových stránkach e-shopu.
 • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,
 • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu,
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť,
 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.